uvod
311
312
313
velitele
vzpominky
dohoda
vysvetlivky
links
host
Počet přístupů:
     Zahájení činosti Den bitvy o Británii
     
We fight to rebuild

     Zahájení činnosti
     V 9.00 hodin dne 10. července 1940 se v Insworth Lane nastoupená československá letecká skupina dozvěděla o zahájení její činnosti jakožto 310. československá stíhací peruť. Až o dva dny později, dne 12. července, se peruť přesunula v počtu prvních 28 pilotů do Duxfordu, dalších 7 pilotů dorazilo mezi 13. a 17. červencem, kdy přijelo i 159 osob pozemního personálu. Peruť byla vyzbrojena letouny typu Hawker Hurricane. Průměrně tu každý pilot denně nalétal kolem tří hodin na školících a cvičných letounech.
     Dne 18. července vydal major Alexandr Hess tento denní rozkaz:
     "Vojáci, kamarádi.
     Po dlouhé době čekání se nám dnes splňuje jedno ze společných přání nás všech. První československá letecká jednotka v Anglii - československá stíhací peruť 310 - začíná svou činnost. A vám byla dopřána čest být jejími příslušníky. Vím, že všichni cítíte povinnosti, které vám vaše nové zařazení ukládá. Připomínám vám proto jen stálé zásady československé armády. Pevnou kázeň a přátelství druha k druhu - za všech okolností. Velká část československých stíhacích pilotů s mechaniky prokázala již na francouzské frontě, za těžkých okolností, svoje vynikající schopnosti; tvrdého bojového ducha a pevnou vůli vítězství. Je proto též na vás, příslušníci všech ostatních kategorií personálu, abyste potvrdili, že jste svých druhů, bojujících ve vzduchu hodni a že přispějete k tomu, aby jméno naší perutě patřilo k mezi nejlepší. Uctíte tak nejlépe památku našich drahých kamarádů padlých za vlast ve Francii a přispějete ke konečnému vítězství. A protože každý jednotlivec z vás bude stále představovat na každém svém kroku československého občana, bude z jeho vystupování a chování usuzováno na vlastnosti a hodnoty československého národa jako celku. Svým vzorným vystupováním za všech okolností a získáním sympatií občanů Velké Británie pro sebe získáte sympatie pro československý národ - a to v dobách pro něj nejtěžších.
Buďte si toho neustále vědomi a řiďte se tím vždy.
Do vaší nové činnosti vám přeji všem mnoho zdaru a úspěchů.
Československé stíhací peruti 310 - NAZDAR!"

     Pro začátek, než se českoslovenští důstojníci plně seznámili s britskými předpisy, byly důležité funkce jako velitel peruti, velitelé letek, technický a zpravodajský důstojník zdvojeny tak, že britský velitel spolupracoval s československým. V čele perutě spolu s Britem S/Ldr. G. Blackwoodem stál i Čechoslovák S/Ldr. Alexander Hess.
     19. července započalo pod vedením F/O Johna Boulena přeškolování československých pilotů na dvouplošnících Tudor, následně na Masteru a pak se piloti začali seznamovat s letadly Hurricane. Náplní výcviku byla akrobacie, skupinová slétavost, orientační a výškové lety. Lety probíhaly velmi intenzivně, od osmé hodiny ranní do šesté hodiny odpolední. Během přestávek se piloti většinou věnovali studiu taktice a organizace RAF, také angličtiny, kterou nezbytně potřebovali.
     V srpnu téhož roku se s touto jednotkou setkal i exilový prezident dr. Edvard Beneš, který pronesl tuto slova:
     "Letci českoslovenští,
     Když jsem minulý týden poprvé zase po dvou letech těžkého osudu pro nás všechny stál před naším malým československým vojskem jako vrchní velitel, potlačoval jsem obtížně své hluboké pohnutí. Co všechno se stalo od květnové mobilizace naší v roce 1938! Naše vlast byla obsazena a zotročena. Vy jste odešli do ciziny nazdařbůh, abyste se pustili zase do boje, a já sám s přáteli začal politicky a vojensky organizovat druhý odboj, a když válka opravdu začala, připravili jsme naše vojsko ve Francii a vy sami dali jste se hned do práce v rámci francouzské armády. K tomu budiž mi hned dovoleno prohlásit, že první moje povinnost je poděkovat našemu letectvu za to, co ve Francii vykonalo. Byli jste první, kteří z našich řad se účastnili válečných operací. Chovali jste se statečně a máte o tom doklady a důkazy. Oficiální místa francouzská, jak z kruhů vojska, tak z kruhů vládních, dala o tom veřejné osvědčení. Byli jsme šťastni zde v Anglii, když jsme o tom slyšeli, a vezměte, prosím, tato moje slova, jako slova díků, uznání našemu letectvu z úst vrchního velitele naší branné moci, z úst prezidenta republiky, znovu uznané a dále existující, vezměte to jako dík, pronesený jménem celého našeho národa, jehož zájmy dnes společně všichni hájíme a jehož svobodu za vedení Velké Británie znovu obnovíme.
     Pád Francie vás přivedl do Anglie a učinil vás přímými druhy vašich spolubojovníků britských, kteří dnes s hrdostí a slávou nesou barvy této mocné říše před celým světem, a bojují za novou, svobodnou a lepší Evropu, za svobodu své vlastní, britské vlasti a tím také za svobodu naši, za svobodu Československa. Ujišťuji vás, že britský národ tuto válku neprohraje. Byli jsme zde přijati se sympatiemi a přátelstvím. Viděli jste již ve Francii, jak dokonalé jest britské letectvo, jaké úspěchy si odnáší všude, kde zasáhne, a vidíte to zde na vlastní oči ještě lépe. Nepřeháním, zdůrazním-li, že britské letectvo se osvědčilo v této válce jako nejlepší válečné letectvo světa a že sotva už je jiná země v této válce překoná.
     Je velkou ctí pro vás, že jste dnes přiřazeni jako samostatná jednotka československá do rámce britské letecké moci. Ukládá vám to však také veliké povinnosti. Znal jsem dobře naše letce už doma a vím, co dovedli, vím, že jste dobře konali své povinnosti také ve Francii a vím, že je budete konat dobře i zde. Ale žádám vás a vím, že rádi žádosti té vyhovíte, abyste svým britským kamarádům svými schopnostmi, svou svědomitostí, svou kázní, svou přesností, dochvilností, pořádkem a vůbec naprosto bezvadným konáním svých povinností ukázali, že opravdu nechcete nikde a v ničem zůstat za nimi.
     Jednu věc vám nechci zapomenout: Byl jsem dojat - a vřele vám děkuji za to -, když jsem viděl jak bez jediné výjimky všichni naši letci při pádu Francie všemi cestami a všemi prostředky, bez váhání následovali hlasu svých velitelů a výzvy naší odtud a vypravili se hned z Francie sem k nám, aby pokračovali v boji bez ohledu na to, co se stalo ve Francii - to samo ukázalo, jaký je mezi vámi duch, a to samo už vám tak získalo upřímné přátelství a sympatie vašich dnešních britských kamarádů a spolubojovníků.
     Jste část našeho vojska, která je a bude nejvíce a nejdříve exponována. Jdete už denně do své odborné práce a půjdete do akcí vojenských snad v blízkých dnech a týdnech. Vím, že vykonáte své povinnosti jako čestní, poctiví, stateční a hrdí Čechoslováci. Pokryjete sebe a tím svůj národ čestnými úspěchy a slávou velkých bojovníků za vlast a za svobodu. Vždyť naše letecká zbraň bude v našem druhém boji mít jedno z míst nejčestnějších. A přispěje podstatně k našemu osvobození. Někteří z vás navštíví možná ve vzduchu naši drahou vlast a uvidí naši překrásnou, věčnou, nenahraditelnou Prahu. Budou přitom nositeli našich největších a nejsvětlejších tužeb, nositeli, oznamovateli a posly našeho příštího vítězství.
     Přeji vám v této vaší krásné a zodpovědné činnosti opravdového zdaru, přeji vám mnohých, mnohých úspěchů a vím, že nebude lepších, statečnějších a úspěšnějších našich vojáků nad naše československé letce.
Našemu letectvu - ZDAR!
Československé republice - ZDAR!
Velké Británii - ZDAR!"

     17. srpna 1940 byla třistadesítka prohlášena za bojeschopnou v rámci 12. stíhací skupiny, první bojové akce se zúčastnila 26. srpna 1940 se skórem tří sestřelů a tří ztrát. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke ztrátám na životech je možno hodnotit vstup jednotky do bojů kladně.
     Další úspěchy docílila peruť již 31. srpna 1940, kdy se celkem 6 pilotů podělilo o sestřel 6 letounů a 1 pravděpodobně. Bohužel jednotka toho dne zažila i první ztrátu, když zahynul poručík Jaroslav Štěrbáček. O několik dní později, 3. září 1940 došlo k tvrdému utkání nad letištěm North Weald. Přestože se nepodařilo překazit bombardování letiště, mohla si peruť připsat opět 6 jistých sestřelů a 2 pravděpodobné, to vše za cenu ztráty jen jednoho letounu, jehož pilot však zachránil svůj život seskokem z padáku.
     Třistadesítka se v této době dostávala svými úspěchy do podvědomí nejen Anglie, ale i Německa. Německý rozhlas se zmínil, že Anglii brání také "hrstka českých zrádců v holdu anglických plutokratů".
     Na přelomu srpna a září 1940 se na štábu 12. skupiny rozhodli vytvořit větší taktický útvar tzv. stíhací wing (křídlo), který byl složený z více perutí - obvykle ze tří. 310. stíhací peruť vytvořila spolu s 242. a 19. perutí duxfordský wing pod vedením S/Ldr. D.Badera. K první společné akci odstartovali naši piloti 7. září 1940.
     7. září byl také dnem, kdy se luftwaffe přestala soustředit na letiště RAF, ale začala podnikat masové nálety na Londýn, což měla být podle plánů Hitlera příprava k invazi. Snadné bombardování Němce povzbudilo a tak pokračovali hned 9. září, nečekali však, že narazí na odpor. Piloti třistadesítky se účastnili úspěšně těchto bojů nad Londýnem. Sedm sestřelených, dva pravděpodobné a čtyři poškozené letouny byly výsledkem těchto bojů. Nejúspěšnějšími piloty tohoto dne byli Göth a Fürst, kteří sestřelili každý dva letouny.
Design by Pereko